top of page

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, o Fedi 2022 bydd Ysgol Gynradd Gymunedol Llanilar yn Categori 3: Ysgolion Cyfrwng Cymraeg.

· Cymraeg yw’r brif iaith ar gyfer cyfathrebu mewnol yr ysgol.

· Mae’n cyfathrebu â rhieni a gofalwyr nail ai yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog yn ôl yr angen.

· Mae hon yn ysgol sydd ag ethos Gymraeg cadarn gan gefnogi a galluogi’r dygwyr i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun cymdeithasol yn yr ysgol a’r tu allan iddi.

· Mewn lleoliad trochi mae pob dysgwr yn cael ei addysgu’n llawn yn y Gymraeg gyda’r Saesneg yn cael ei defnyddio ar brydiau i sicrhau dealltwriaeth yn ystod y cyfnod trochi cynnar.

· O 7 oed ymlaen bydd o leiaf 80% o wiethgareddau ysgol y dysgwyr  (yn gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) yn Gymraeg.

According to the Welsh Government guidelines on the categorization of schools in terms of Welsh medium   provision, from September 2022  Ysgol Gynradd Gymunedol Llanilar will be in Category 3: Welsh Medium Schools.

 

· Welsh is the main language for the school's internal communication.

· The school communicates with parents and carers either in Welsh, in English or bilingually as required. 

· This is a school with a strong Welsh language ethos, supporting and enabling the pupils to use the Welsh language in a social context in the school and outside it.

·  In an immersion setting all learners are taught fully in Welsh with English being used at times to ensure understanding in the early immersion period.

· From the age of 7 onwards, at least 80% of the learners' school activities (both curricular and extra-curricular) will be in Welsh.

Categori Iaith 
Language Category

bottom of page