top of page

Y Siarter Iaith
The Welsh Language Charter

Beth yw’r Siarter Iaith?

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl  ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod. Fel rhan o’r cynllun, mae pob plentyn ym mhob ysgol Gymraeg yn cael cyfle i ennill gwobr efydd, arian ac aur. Mae hyn yn dibynnu ar faint o Gymraeg maen nhw’n ei siarad o ddydd i ddydd - mewn sefyllfaoedd  amrywiol yn yr ysgol a’r gymuned. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg – y disgyblion, y Cyngor Ysgol, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith.

Beth yw manteision y Siarter Iaith?

Mae llawer o fanteision i fedru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant ond mae mwynhau defnydido'r iaith yn bwysig iawn hefyd. Y ffordd orau o sicrhau hyn yw bod cymuned yr ysgol yn annog plant i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl. 

       

Enillwyd y Wobr Aur
yn Haf 2021!

We won the Gold Award in Summer Term 2021!

What is the Welsh Language Charter?

The main aim of the charter is to increase children’s social use of Welsh. We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. Being part of the charter means that our school will have the opportunity to win a bronze, silver and gold award. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the School Council, the staff, the parents, the governors and the community.

What are the advantages of the Charter?

There are many benefits to being bilingual. Research shows that bilingual children achieve better results. Raising the standard of children’s spoken Welsh along with providing opportunities for children to enjoy using Welsh has a positive effect on their educational attainment. The best way of achieving this is for all members of the school community to use their Welsh at all given opportunities.

Cewri Cymreig 23.png

Ni yw'r Cewri Cymreig!
Ein gweledigaeth ni yw i ddathlu Cymreictod trwy arwain gweithgareddau i wneud pawb yn yr ysgol yn falch o fod yn Cymru.

siarter iaith.png

Dewch i glywed beth rydym wedi cyflawni.

Come and see what we have achieved.

QR Code Cewri.png

Seren a Sbarc yw arwyr y Siarter Iaith sy’n annog defnydd o’r Gymraeg ar yr iard, gartref ac yn y dosbarth. Yn y llyfryn hwn, byddan nhw’n dysgu geiriau ac ymadroddion defnyddiol i chi a fydd yn eich cefnogi chi a’ch plentyn yn yr ysgol gynradd.

Seren a Sbarc are the heroes of the Welsh Language Charter who encourage the use of Welsh in the playground, at home and the classroom. In this booklet, they will teach you useful words and phrases that will support you and your child in primary school.

bottom of page