top of page

Grant Amddifadedd Disgyblion 2022-23
Pupil Deprivation Grant 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£11, 500) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Llangrannog.

The school uses the Pupil Deprivation Grant  (£11, 500) to employ support staff to help promote the  Literacy and Numeracy skills of specific pupils.

Our aim is to ensure that individuals take full advantage of the educational and social experiences available at the school. The school contributes money to ensure that individuals have the opportunity to participate in educational visits e.g. Glanllyn and Llangrannog.

bottom of page